การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

- สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน

- ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ

- มาตรการป้องกันการรับสินบนหน่วยงานหรือบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของจังหวัดเลย

- มาตรการป้องกันการรับสินบนหน่วยงานหรือบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

Comments