มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน


♦ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

♦ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

♦ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


♦ มาตรการป้องกันการรับสินบน


♦ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


♦ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

Comments