โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

Include gadget (iframe)
       


ชื่อ-สกุล : นายทองอินทร์ อุบลชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ .. เดือน ...... พ.ศ.25...
เกิดวันที่ : 
วันพุธ วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2511
วุฒิการศึกษาสูงสุด : 
ปริญญาโท
                       
สาขาการบริหารการศึกษา
                       จากมหาวิทยาลัยรายภัฏเลย
E-mail :  tonginubol@loei1.go.th
Telephone : 
0909193965

บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

Include gadget (iframe)ĉ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่,
9 ก.ย. 2563 20:03
Ċ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่,
9 ก.ย. 2563 20:05
Comments