กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ก.ย. 2563 19:16 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แก้ไข ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
16 ก.ย. 2563 08:28 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แก้ไข Q&A
16 ก.ย. 2563 08:26 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แก้ไข Q&A
16 ก.ย. 2563 04:08 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
16 ก.ย. 2563 04:07 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
16 ก.ย. 2563 03:59 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
16 ก.ย. 2563 03:50 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ อัปเดต ทำเนียบครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกใหญ่.jpg
16 ก.ย. 2563 03:50 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ อัปเดต โครงสร้างบริหาร.jpg
16 ก.ย. 2563 03:50 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
16 ก.ย. 2563 03:49 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แนบ โครงสร้างบริหาร.jpg กับ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
16 ก.ย. 2563 03:44 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
16 ก.ย. 2563 03:44 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แนบ ทำเนียบครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกใหญ่.jpg กับ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
12 ก.ย. 2563 01:15 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
12 ก.ย. 2563 01:09 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แนบ 024-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563.pdf กับ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
12 ก.ย. 2563 01:09 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ ย้ายหน้า รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
12 ก.ย. 2563 00:59 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แนบ 23-สรุปการจัดซื้อ63-ประจำเดือน สค 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
12 ก.ย. 2563 00:59 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แนบ 23-สรุปการจัดซื้อ63-ประจำเดือน มีค 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
12 ก.ย. 2563 00:59 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แนบ 23-สรุปการจัดซื้อ63-ประจำเดือน มิย 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
12 ก.ย. 2563 00:59 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แนบ 23-สรุปการจัดซื้อ63-ประจำเดือน พค 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
12 ก.ย. 2563 00:59 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แนบ 23-สรุปการจัดซื้อ63-ประจำเดือน กค 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
12 ก.ย. 2563 00:59 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แนบ 23-สรุปการจัดจ้าง63-ประจำเดือน สิงหาคม 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
12 ก.ย. 2563 00:59 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แนบ 23-สรุปการจัดจ้าง63-ประจำเดือน เมษ 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
12 ก.ย. 2563 00:59 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แนบ 23-สรุปการจัดจ้าง63-ประจำเดือน พค 2563.pdf กับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
12 ก.ย. 2563 00:58 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แก้ไข สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
12 ก.ย. 2563 00:56 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่ แก้ไข สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า